La lactància materna a Catalunya

El Departament de Salut Maternoinfantil de la Generalitat de Catalunya fa públics cada 5 anys les dades sobre la situació de la lactància materna del país. Les dades més recents recollides corresponen a l’any 2005.

Segons aquests dades, l’índex d’intenció de lactància materna és actualment molt alt a Catalunya i mostra una clara tendència a seguir augmentant gradualment. Al 2005, el 81,1% de les dones que van ser mares van escollir la lactància materna com a opció de criança per als seus fills.

Si s’aplica aquest percentatge al conjunt de la població catalana (segons dades recollides per l’Idescat – Institut d’Estadística de Catalunya), significa que cada any més de 65.500 dones comencen a alletar els seus fills.

Si comparem, per exemple, el número de dones que iniciaven la lactància dels seus fills al 1989 amb les que ho feien al 2005, veiem que el percentatge va augmentar en un 13%. I si comparem, durant el mateix període, les dones que continuaven alletant els seus fills de 6 mesos, veiem que el percentatge va augmentar en un 425%.

De fet al 2005 alletaven fins l’any el doble de dones que al 1989 només ho feien fins els 6 mesos. Aquest augment de l’interès de les dones per la lactància materna ha transcorregut en paral·lel a la seva incorporació massiva al mercat del treball remunerat i a una creixent i dinàmica participació de les dones en activitats generals.

Tot i això, alletar els fills no sempre resulta fàcil per a nombroses famílies. El desconeixement de la fisiologia i la pràctica de la lactància materna, i la carència de suport limiten sovint la llibertat d’elecció de les dones per mantenir la forma que han escollit d’alimentar els seus fills.

Per aquest motiu cada dia hi ha més mares que necessiten i demanen informació fiable i actualitzada, i que busquen serveis de suport adequats a les seves necessitats que les ajudin a gaudir d’una lactància materna exitosa.

Per donar resposta a les necessitats del col·lectiu de mares lactants han sorgit al llarg dels últims 20 anys a Catalunya, diferents associacions que habitualment reben el nom de Grups de Suport a la Lactància Materna. Aquestes associacions prolactància són una realitat social creixent.

Una de les seves activitats principals és desenvolupar serveis de voluntariat social dirigits principalment a mares que desitgin alletar amb èxit els seus fills. Actualment coexisteixen a Catalunya 23 entitats independents, representades per un total de 50 Grups en actiu.

Per coordinar aquestes associacions neix al 2002 la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna.