Assessores Tema 3: «Gestió d'Associacions»

El dossier corporatiu

Les associacions que proporcionen suport a la lactància materna tenen, sovint, el repte de donar a conèixer davant institucions, organismes i la societat en general la tasca que fan.

Disposar d’un Departament de Comunicació dins l’associació pot ser de gran ajuda, tant per elaborar materials informatius, com per canalitzar els contactes externs, ja sigui amb entitats o amb els mitjans de comunicació.

Un dels instruments bàsics d’un Departament de Comunicació d’una entitat sense afany de lucre és el dossier. El dossier és un document en el qual es resumeix tota la filosofia de l’entitat. Aquest escrit se sol lliurar en la primera reunió entre dues entitats i el seu objectiu és presentar de forma ràpida i esquemàtica les activitats i serveis d’una entitat.

Contingut

El contingut dels dossiers corporatius varia en funció del tipus d’entitat i dels recursos de què es disposi per a la seva elaboració. De tota manera, acostumen a tenir unes característiques comunes:

 • Portada
  a la portada apareix el nom i el logotipus de l’entitat. Sovint també s’afegeix alguna imatge representativa de les activitats de l’associació.
 • 1r full
  breu descripció d’allò que fa l’entitat. En molts casos és una breu carta de presentació firmada per la presidenta de l’entitat.
 • 2n full
  s’explica la història, la metodologia de treball de l’entitat, les persones que se’n beneficien i els principis pels quals es regeix l’entitat.
 • 3r full
  es reserva per parlar de l’equip humà (personal i voluntaris), les delegacions, la quantificació econòmica global de les activitats de l’entitat, etc.
 • Pàgines següents (2 o 3)
  són el nucli del dossier, on s’explica quins són els programes o projectes de l’entitat i on es desenvolupen. En el cas d’existir una gran implantació territorial és convenient il·lustrar-ho amb un mapa.
 • Pàgina següent
  s’afegeix una descripció dels serveis de què disposa l’entitat: biblioteca, centre de documentació, atenció domiciliària, etc.
 • Següent pàgina
  s’explica la vinculació de l’entitat amb Federacions, coordinadores, administracions públiques, mitjans de comunicació, etc.
 • Últim full
  hi han de constar les dades de l’entitat: el logotipus, l’adreça, el codi postal i la població, el telèfon i el fax, l’adreça electrònica i el web. També es poden afegir l’horari d’atenció al públic, els mitjans de transport públic més propers (metro, tren, autobús) i el nom d’una responsable. Sempre que es lliura el dossier se sol acompanyar d’una targeta de presentació de la persona que el presenta o de la presidenta de l’entitat.
 • Presentació
  el dossier, tambié anomenat “folder”, pot ser imprès o fotocopiat, depenent dels recursos disponibles. Si se’n fan fotocòpies es presenta en una carpeta atractiva. En tod el dossier (portada, carpeta, fulls, targetes, etc.) ha de sortir el logo de l’entitat. Normalment, amb el dossier s’adjunta un tríptic o díptic de l’entitat, que té la funció de fer un resum de les activitats del dossier.

Característiques del dossier i errors típics que és necessari evitar quan s’elabora

 • És convenient no elaborar un dossier massa llarg. Es recomana que un dossier no superi mai les 10/15 pàgines. Alguna més si s’afegeixen fotografies o gràfiques.
 • No és convenient lliurar el dossier a la persona equivocada. El més adequat és donar-lo en reunions personals i a qui més valorarà el seu contingut.
 • El dossier també es pot enviar per correu electrònic o postal a les persones que es mostrin realment interessades en els productes o serveis de l’associació. En cas contrari és millor enviar un díptic o un tríptic.
 • L’elaboració d’un dossier de qualitat té un cost elevat, per tant, s’ha de valorar detingudament a qui el lliurem. S’han d’evitar els enviaments massius per correu sense un contacte previ. Si es fa un mailing promocional, és preferible enviar en primer lloc un fulletó informatiu més senzill i després enviar el dossier a les entitats que hagin manifestat interès en les activitats de l’associació.
 • L’enquadernació pot fer-se amb grapes, en espiral metàl·lica, en “canutillo”, tèrmica (que queda com si fos un llibret) o en una carpeta d’anelles en la qual va imprès el logotipus de l’entitat, l’adreça complerta i el telèfon de contacte.
 • El tipus de paper utilitzat sol ser de qualitat, en funció de cada pressupost i en coherència amb els valors de l’entitat.
 • Les associacions prolactància HAN DE TENIR UN DOSSIER. Es pot disposar d’un dossier sense grans despeses.
 • Les entitats receptores entendran que la qualitat de l’enquadernació i la del paper poden ser millors o pitjors, cosa que no té perquè afectar al contingut.