Assessores Tema 2: «Assessores de lactància»

Recursos de formació per a assessores de lactància

Tot i que per desenvolupar serveis de suport a la lactància “mare a mare” l’experiència pròpia és indispensable, de seguida es fa evident que disposar d’una bona formació és també molt necessari per esdevenir assessora de lactància.

Existeixen bàsicament tres tipus de formació:

Autodidacta

La mare que vol ser assessora busca aprendre sobre lactància a base de lectures específiques, assistint a xerrades, jornades, congressos, etc.

Poden ser assessores que vulguin crear un nou grup o associació i no disposin d’altres fonts de formació a la seva zona, o bé poden ser assessores que vulguin complementar i ampliar un altre tipus de formació rebuda.

Interna

Moltes associacions prolactància estableixen sistemes de formació interna. Aquesta formació acostuma a ser principalment pràctica. Les aspirants a assessores col·laboren amb una assessora experimentada, per exemple coordinant un grup de suport, i d’aquesta manera van adquirint els recursos que necessitaran per coordinar per si mateixes un grup de suport en el futur.

Altres tipus de formació interna poden ser tallers periòdics per aprofundir en temes concrets que l’associació organitza per a les seves assessores i aspirants i així actualitzar coneixements o posar casos en comú.

També hi ha associacions que disposen d’una llista de lectures recomanades o obligatòries per a les seves assessores, que després poden o no comentar-se.

Externa

Moltes associacions deleguen la formació teòrica de les seves assessores a cursos organitzats per altres entitats.

Aquests cursos poden ser de diferent naturalesa. De tots ells els que resulten més accessibles a Catalunya són:

 • Cursos presencials específics per a assessores:
  La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna organitza bianualment un curs presencial de 40 hores dirigit principalment a assessores de grups de suport. Es realitza durant dissabtes alterns i acostuma a allargar-se durant varis mesos, amb unes 6 o 7 hores per sessió. Els temes que s’hi expliquen inclouen des de coneixements de lactància, assessoria i gestió d’organitzacions prolactància.
 • Cursos de formació on-line específics per a assessores:
  En la mateixa línia, FEDALMA – Federación Española de Asociaciones pro Lactancia Materna organitza un curs de formació virtual amb 8 mòduls de continguts. El curs inclou material didàctic, tutories, etc.
 • Cursos dirigits a professionals de la salut:
  ACPAM (Associació Catalana proLactància Materna) organitza periòdicament cursos presencials de 20 hores dirigits a professionals de la salut. En molts d’aquests cursos es permet que hi assisteixin com a oients 1 o 2 assessores.
 • Proves de coneixements
  Algunes associacions exigeixen a les seves assessores una prova de coneixements. Acostuma a tractar-se d’exàmens tipus test sobre els continguts dels cursos realitzats i, en alguns casos, s’exigeix una puntuació mínima per poder ser nomenada assessora que varia d’una associació a una altra.