Assessores Tema 1

Tema 1: Els grups de suport a la lactància materna

Són grups d’ajuda mútua, oberts a mares que volen alletar els seus fills, que es reuneixen periòdicament per resoldre dubtes i dificultats, i per compartir experiències. Complementen l’assistència que ofereixen els serveis de salut, amb la cobertura de tots aquells aspectes relacionats amb la lactància que no corresponen al sistema sanitari. Els serveis que ofereixen són gratuïts i l’assistència als Grups és voluntària.

Veure tot el temari | temari de lactància