VI Concurs de contes infantils il.lustrats “Lactància i Criança”

Una vegada més la Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància, ha volgut incentivar l’ús normalitzat de la lactància i la criança natural dins del context de la literatura infantil, concretament al món del conte, mitjançant la convocatòria del VI Concurs de contes infantils il·lustrats “Lactància i Criança”.

portada-concurso2016-800

logoWeb (2)

La primera convocatòria va donar uns bons fruits i ens va animar a la consolidació del projecte, amb les següents hem seguit treballant perquè els contes anessin publicats en les diferents llengües oficials de l’Estat posat que consideren important arribar a tots els nens en la seva llengua materna i que el públic pugui triar entre moltes possibilitats, també per fer arribar aquesta rica realitat a un ventall gran de públic divers. Aquest any volen seguir aprofundint en el concepte de diversitat incidint en l’àmbit de les persones, de les famílies, de la societat, amb contes que reflecteixin aquesta normalització de la lactància materna i la criança natural que s’està produint en el nostre entorn de manera progressiva i imparable.

El concurs continua amb ferma voluntat de buscar actualitat, modernitat i qualitat en els treballs que es presentin; que la presència de la lactància en els contes infantils pugui aparèixer contextualitzada i normalitzada com a part intrínseca de la vida dels nens, de les seves famílies, de la societat. Pel benestar de les generacions actuals i futures és important que puguem veure reflectida en els contes un tipus de criança que segueixi les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut i UNICEF.

Dins d’un panorama cada vegada més encoratjador pel suport que rep la lactància a molts nivells: institucional, sanitari, dels mitjans, social, etc. la proposta que *planteala Federació és del tot oportuna i una necessitat del mercat a cobrir de manera responsable i posant el llistó molt alt. Els nens i nenes ho mereixen. Text i il·lustració ens acompanyaran en un món més d’acord amb la realitat de molts nens lactants, criats respectuosament.

Bases del concurs

1. Poden participar totes les persones que tinguin habilitat per escriure contes i/o per il·lustrar-los, interessats en el tema de la lactància i la criança natural.

2. Cada concursant pot presentar un treball o més, en català o castellà i sense cap tipus de limitació d’estil.

3. Modalitat: Conte infantil il·lustrat.

4. L’extensió del text no pot ser superior a 5 DIN-A4.

5. Tots els treballs han de ser mecanografiats o escrits amb un processador

de text, a doble espai i per una cara, i han d’incloure les il·lustracions. No fa falta que es faci el muntatge.

6. Els contes presentats han de ser originals i inèdits, i no poden presentar-se en altres concursos mentre duri el procés de selecció.

7. La mesura de les il·lustracions ha de ser de 18 x 18 cm.

8. Cal presentar cinc còpies de l’obra presentada a concurs per distribuir entre els membres del jurat que la valoraran. Cada còpia ha de tenir un títol o lema fos del sobre que contingui el treball, juntament amb el nom del concurs en el qual participa.

A part d’aquests sobres s’inclourà, també, un altre sobre petit i tancat, dins del com hi haurà un paper amb el nom, cognoms, *nif, adreça, correu electrònic i telèfon del participant i fora del com es farà constar el mateix títol i concurs que apareixen en cada sobre gran.

9. Els contes s’han d’enviar indicant el nom del concurs, abans del dia 31 de juliol de 2016 a l’adreça:

Federación Catalana de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna

Apartado de Correos 27347

08020 Barcelona

10. El jurat estarà format per cinc persones vinculades, d’una banda al món de la lactància materna i criança natural i per l’altra, a l’àmbit de la narrativa breu i la il·lustració. Els premis es poden considerar deserts si la qualitat no és la requerida.

11. El veredicte del concurs es farà públic abans del 30 de novembre de 2016. Hi haurà un únic premi de 3.000 euros per a l’obra guanyadora (sotmès a les retencions fiscals corresponents):

  • Per a l’autor/a: 1.500 euros.
  • Per el/la Il·lustrador/a: 1.500 euros.

I a més la publicació de l’obra per part de l’Editorial OB STARE prèvia signatura d’un contracte de cessió de drets entre l’Editorial OB STARE i l’autor/a i/o il·lustrador/a. El premi no es considera una bestreta del pagament dels drets d’autor per part de l’Editorial OB STARE.

12. Es podran establir Esments d’Honor per a aquelles obres que el jurat consideri oportú que tindran un reconeixement complementari a determinar per l’organització. L’import del premi, si és el cas, estarà sotmès a les retencions fiscals oportunes i podria suposar també la publicació dels contes per part de l’Editorial OB STARE en les mateixes condicions que el conte guanyador.

13. L’Editorial OB STARE publicarà l’obra guanyadora i, si fos el cas, les guardonades amb l’Esment d’Honor abans del 31 de desembre de 2017.

A aquest efecte l’autor/a i/o il·lustrador/a cediran els drets d’edició a l’Editorial *OB *STARE per un termini de set anys a partir de la data de la signatura del contracte d’edició. L’Editorial OB STARE es reserva el dret de publicació en la llengua que estimi oportú.

14. L’original se sol·licitarà únicament al conte guanyador i, en cas de publicació, a les obres guardonades amb Esment d’Honor. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixin drets a tercers de les obres presentades, així com de tota reclamació que pugui interposar-se per drets d’imatge o anàlegs. L’organització no retornarà les còpies presentades pels concursants.

15. La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna es reserva el dret d’utilitzar el material presentat al concurs per a la promoció de la lactància i criança natural, sense ànim de lucre.

16. La Federació Catalana de Grups de Suport a la Lactància Materna es reserva el dret de resoldre com estimi oportú qualsevol supòsit no previst a les bases.

17. La participació al Concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

Veure el fullet