Assessores Tema 1: «Els grups de suport a la lactància materna»

Les funcions d’un grup de suport “mare a mare”

Facilitar i intercanviar informació

Les mares assistents poden facilitar-se informació, entesa com un intercanvi d’experiències i coneixements. Es poden millorar els coneixements sobre fisiologia i pràctica de la lactància materna, o rebre informació per tractar un problema concret.

El suport entre mares és recíproc: elles són iguals que estan passant situacions similars i es transmeten la millor manera de resoldre dificultats. No existeix una relació jeràrquica i l’intercanvi sorgeix de l’experiència.

En aquest intercanvi d’experiències s’alleugereixen i suavitzen els problemes.
A més, a través de la informació que es rep, es descobreixen contactes i recursos.

El grup dóna a les mares l’oportunitat de veure altres mares alletant i reforçar així la seva percepció de normalitat, fet que crea un suport addicional en casos de patir pressions externes de diferent índole.

El grup ofereix, no només suport formatiu, sinó també afectiu, i les mares conversen sobre les seves diferents experiències, i comparteixen informació correcta sobre pràctiques de la lactància.

Suport emocional

Per suport emocional s’entén el fet de saber escoltar i també veure altres persones que pateixen un mateix problema o es troben en una situació similar. Aquest suport es dóna durant les reunions de grup.

El grup dóna un important suport emocional a les mares, oferint-los confiança en la seva habilitat per alletar i en la presa de les seves pròpies decisions. La seva participació els ofereix també una oportunitat per crear vincles amb d’altres mares i les ajuda a enfortir les seves capacitats. El grup de suport potencia l’autonomia de les dones respecte a les seves decisions sobre lactància, proporcionant-los una consciència més gran, informació adequada i el suport que necessiten per exercir el seu dret a alletar.

Prestació de serveis

És possible que el Grup presti una sèrie de serveis determinats als seus membres.

Alguns serveis típics són el préstec de llibres, vídeos i material específic per a la lactància, com ara extractors de llet. També es poden oferir recursos d’informació com ara fulletons, guies, dossiers, etc…

Organització d’activitats socials

Un grup pot reunir-se per realitzar activitats diferents al grup en si. Aquestes activitats poden ser formatives, com ara xerrades periòdiques a les quals es convidi a persones externes al grup, o lúdiques, com ara festes, celebracions, berenars o trobades i sortides informals.

Defensar drets i fer pressió

El grup pot voler defensar els interessos que li són propis i fer pressió social. Com que el grup té unes necessitats comunes que poden no estar cobertes de forma adequada, pot emprendre accions per a donar-les a conèixer a les autoritats, centres de salut, institucions i a l’opinió pública en general.

El grup també té com a objectius afavorir i exigir el compliment de la legislació existent en quant als drets de la dona i el nen, i a la comercialització dels succedanis de la llet materna.